Porady prawne

Udzielanie porad prawnych

Opinie prawne

Sporządzanie opinii prawnych, wszelkiego rodzaju pozwów, wniosków, środków zaskarżenia, a także szeregu innych pism procesowych

Obrót gospodarczy

Przygotowywanie i opiniowanie umów występujących w obrocie gospodarczym. Reprezentacja Klientów w sporach gospodarczych

Zastępstwa

Zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, w tym z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz obronę w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi na każdym etapie postępowania

Obrona

Obronę w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi na każdym etapie postępowania

Reprezentacja

Reprezentację w postępowaniu sądowym, w tym postępowaniu odwoławczym, w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, w postępowaniu egzekucyjnym

Mediacje

Udział w mediacjach sądowych i przedsądowych, a także w negocjacjach polubownych

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Reprezentację przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, jak również wszelkimi innymi instytucjami, które z mocy przepisów prawa zobligowane są do naprawienia szkód objętych ochroną ubezpieczeniową

Rozwody, podział majątku

Reprezentowanie osób fizycznych w sprawach rozwodowych oraz o podział majątku wspólnego

Alimenty

Dochodzenie alimentów na rzecz osób uprawnionych